Kế hoạch rà soát, lấy ý kiến phản hồi và đánh giá việc thực hiện ‘Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi, khẩu hiệu và triết lý giáo dục của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội’