Thông báo tuyển sinh lớp Đạo diễn phim Điện ảnh ngắn hạn – Khoá I năm 2022