Hội thảo Khoa học: “Giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2023”