Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội