Thông báo v/v đăng ký, cấp tài khoản cho thí sinh tự do; thực hành đăng ký xét tuyển tại địa chỉ http://thisinh.thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

THONG BAO DANG KY TAI KHOAN CHO THI SINH TU DO 2024