Thông báo phát chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm

Dành cho sinh viên các lớp K33 (hệ đại học chính quy) và sinh viên các lớp K34 (hệ cao đẳng) đã tốt nghiệp trong tháng 5, 6/2017

 

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học thông báo:

Phòng sẽ tổ chức phát chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm cho sinh viên các lớp K33 (hệ đại học chính quy) và sinh viên các lớp K34 (hệ cao đẳng) đã bảo vệ tốt nghiệp trong tháng 5, 6/2017.

Thời gian phát chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm: trong 3 ngày 5,6,7/7/2017

Sáng: 08h30 – 11h30

Chiều: 14h00 – 16h30

Địa điểm: Phòng 103 nhà A2, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

 

                                            PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC