Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: Giới thiệu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ giới thiệu về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

   Sáng ngày 25/5/2023, tại Phòng họp A1.102, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội; được sự đồng ý của Đảng ủy Nhà trường, Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn thể Đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có 24/26 Đảng viên chính thức và 04 quần chúng ngoài Đảng thuộc Chi bộ.

   Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế chủ trì, phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng lần này của Đảng bộ Nhà trường nói chung, Chi bộ nói riêng là:

   – Làm cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, người học trong toàn Trường nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên và bạn bè quốc tế về công tác hệ trọng này.

   – Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội – “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

   – Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị.

   Theo sự phân công của Chi bộ, đồng chí Trịnh Thúy Hương – Chi ủy viên Chi bộ, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã nghiên cứu, chuẩn bị nội dung và trình bày các nội dung cốt lõi, vấn đề trọng điểm của tác phẩm theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tại Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 27/4/2023 về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “kiên quyết, kiên trì cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

   Về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013 – 01/02/2023), Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tác phẩm tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của Tổng Bí thư trong những năm gần đây, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tác phẩm được chia làm 03 phần, gồm 623 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại. Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh, phòng chống tiêu cực ở Việt Nam” gồm bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng từ khi lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2013) đến nay; bốn phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có14 bài viết của Tổng Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ khi đổi mới đến nay, như Bệnh sợ trách nhiệm (năm 1973); Của công, của riêng (năm 1978); Móc ngoặc (năm 1978); Làm xiếc (năm 1985); tuyển chọn 8 bài viết của Tổng Bí thư về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.Phần thứ ba với thông điệp “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, giới thiệu 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả nước ngoài về công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Thúy Hương – Chi ủy viên Chi bộ, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trình bày các nội dung cốt lõi, vấn đề trọng điểm của tác phẩm “kiên quyết, kiên trì cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

   Để giới thiệu về tác phẩm và làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “kiên quyết, kiên trì cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, các đảng viên trong chi bộ đã có những tham luận làm rõ phương châm, các quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư được thể hiện trong tác phẩm.

   Đồng chí Trần Ánh Ngọc – Đảng viên tổ đảng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tham luận làm rõ phương châm “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Trần Ánh Ngọc trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

   Đồng chí Nguyễn Thị Phương – Đảng viên tổ đảng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tham luận nội dung về Cơ sở lý luận và thực tiễn của phương châm “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

   Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề: Giới thiệu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Bí thư Chi bộ nêu rõ “Việc học tập, nghiên cứu tác phẩm là việc làm hết sức cần thiết, quan trọng và sẽ được duy trì thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ” đồng thời đề nghị các đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những vấn đề cốt lõi trong tác phẩm đã được quán triệt, tuyên truyền vào thực tiễn công tác, thực tiễn cuộc sống của mỗi người, để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Chi bộ, xây dựng Đảng bộ và cơ quan đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Chi bộ sẽ phát động, hướng ứng sâu rộng và đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng và công cuộc cách mạng của Đảng và Nhà nước ta nói chung, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về ý chí, hành động trong toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bài: Nguyễn Thị Phương

Ảnh: Trần Ánh Ngọc, Trịnh Thúy Hương