Bộ phận hợp tác quốc tế

I. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ PHẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

1.

Nguyễn Hồng Sơn Thạc sĩ lý luận dạy học tiếng Anh Phó trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Giảng viên

2.

Phạm Thị Hồng Ngân Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Giảng viên


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ

–  Phối hợp với các đơn vị xây dựng quy chế, quy định và  kế hoạch hợp tác quốc tế  hàng năm; Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, kế hoạch đã ban hành và các quy định của Nhà nước;

– Là đầu mối trong việc thực hiện các chủ trương của nhà trường về việc mở rộng hợp tác với nước ngoài trong các lĩnh vực, theo dõi, giám sát, phát triển quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học;

–  Phối hợp với các đơn vị, cá nhân làm thủ tục cho đoàn, cá nhân đi học tập, công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài, cá nhân người nước ngoài vào làm việc tại trường;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo, hội nghị hợp tác với nước ngoài;

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng, quản lý chương trình, nội dung, thời gian chuyên gia nước ngoài  đến  trường giảng dạy, làm việc và sinh viên quốc tế sang học tập, thực tập…; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, hướng dẫn tham quan cho chuyên gia nước ngoài theo quy định hiện hành;

– Soạn thảo văn bản liên quan đến hợp tác quốc tế. Tiếp nhận, dịch và gửi các tài liệu, thư phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế của Trường;

– Quản lý, lưu trữ thông tin,  tài liệu hồ sơ về hợp tác quốc tế; về nhân sự  khách nước ngoài đúng qui định hiện hành;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.