Bộ phận Đào tào, Quản lý khoa học

 

I – DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ PHẬN ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

1

Nguyễn Thị Hồng Hiền Tiến sĩ Quản lý giáo dục Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Giảng viên

2

Nguyễn Thị Diệu Thu Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên

3

Ngô Thị Thắm Thạc sĩ Văn học Giảng viên

4

Trịnh Thị Huyền Trang Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên

5

Đào Thị Mỹ Cử nhân Quản trị kinh doanh Chuyên viên

6

Phạm Thị Ngọc Anh Cử nhân Báo chí Chuyên viên

 

II – CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC

  1. Chức năng:

          Bộ phận Đào tạo, Quản lý khoa học có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác đào tạo trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại họctheo các hình thức chính quy, vừa làm vừa học, liên kết đào tạo và công tác quản lý khoa học đảm bảo đúng các chế độ, chính sách và các quy định của Nhà nước.

  1. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác đào tạo

  1. Nghiên cứu, đề xuất với Ban Giám hiệu về mục tiêu, định hướng phát triển các trình độ đào tạo, loại hình đào tạo, chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ công tác đào tạo;
  2. Xây dựng hồ sơ mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới. Soạn thảo, ban hành các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo;
  3. Tổ chức xây dựng mới, chương trình đào tạo, giáo trình, đề cương học phần, đề cương bài giảng của tất cả các ngành, chuyên ngành;
  4. Tổ chức tuyển sinh: Xây dựng chỉ tiêu, phương án, kế hoạch, giới thiệu, quảng bá, tư vấn tuyển sinh; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cần thiết của quy trình tuyển sinh; lưu trữ bài thi và kết quả thi, thực hiện các nhiệm vụ sau tuyển sinh;

5.Tổ chức triển khai và quản lý hoạt động đào tạo:

-Phối hợp với các khoa, trung tâm xây dựng kế hoạch học tập, kế hoạch giảng viên và thời khóa biểu năm học;

-Tổ chức theo dõi, giám sát, phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo;

-Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duyệt và tính khối lượng giảng dạy;

-Tổ chức đăng ký học tập, xét lên lớp, xét tốt nghiệp; quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên;

-Quản lý in ấn, cấp phát, xác nhận thông tin về bảng điểm, chứng chỉ, văn bằng theo quy định;

-Phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển các cơ sở thực hành, thư viện và các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ cho công tác đào tạo;

-Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo.

2.2. Công tác Quản lý khoa học

Nghiên cứu phát triển, quản lý chương trình, giáo trình, đề cương học phần,đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo;

-Phối hợp với các đơn vị khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo.

-Phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học liên quan tới công tác đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập trong trường.

 2.3.  Các nhiệm vụ khác

-Phối hợp với các đơn vị xây dựng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo tại trường và hợp tác quốc tế.

-Phối hợp với các đơn vị khai thác, sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học, tư liệu điện tử…phục vụ công tác đào tạo.

– Duy trì, phát triển và hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị liên quan khai thác sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

-Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của phòng và những nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.