TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


XƯỞNG PHIM THỰC NGHIỆM
DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN XƯỞNG PHIM THỰC NGHIỆM TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1 Vi Tuấn Anh Cử nhân QPĐA-TH Kỹ thuật viên 2 Trần Văn Đàm Cử  nhân công nghệ KTĐT Dựng phim viên chính 3 Bùi Nguyên  Thục Cử  nhân TKMTHH, ThS NTĐA-TH […]
Xem Thêm