TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


LỄ RA QUÂN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2024
Căn cứ Quyết định số 3651/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 2861/-BQP ngày 24 tháng 8 […]
Xem Thêm