Bộ phận Tổ chức cán bộ

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN BỘ PHẬN TỔ CHỨC CÁN BỘ

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

1

Nguyễn T.Thu Hiền Tiến sĩ Nghệ thuật học, Thạc sĩ NT Sân khấu Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Chuyên viên chính

2

Tạ Thu Phượng Cử nhân Luật Chuyên viên

3

Nguyễn Thị Phương Thạc sĩ Văn học Chuyên viên

4

Nguyễn Đức Anh Thạc sĩ Văn hóa học Giảng viên

5

Hoàng Huyền Ly Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ Lý luận dạy học tiếng Anh Chuyên viên
  1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Ban giám hiệu trong công tác cán bộ, tổ chức bộ máy,  thực hiện chế độ chính sách theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nhà trường;

  1. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc trường và quy chế làm việc trình Hiệu trưởng quyết định; xây dựng phương án thành lập mới, sáp nhập, giải thể, đổi tên các đơn vị trực thuộc trình Bộ phê duyệt;

–  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, định biên và quản lí biên chế; tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đánh giá công chức, viên chức hàng năm; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; triển khai công tác thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức và người lao động;

– Phối hợp với các đơn vị đánh giá thử việc, hết tập sự đối với lao động hợp đồng và tham gia dự giờ, đánh giá bài giảng để giảng viên được đứng lớp độc lập;

-Tiến hành các thủ tục thu nhận, điều động, kéo dài thời gian công tác cho cán bộ, nghỉ hưu, nâng ngạch, chuyển ngạch, cử cán bộ đi học, đi công tác và thăm quan ở ngước ngoài theo phân cấp của Bộ;

– Lập và quản lí, lưu trữ hồ sơ của công chức, viên chức và hợp đồng lao động. Xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu nhân sự phục vụ công tác báo cáo, thống kê;

– Thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức: nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước niên hạn theo qui định của Bộ; Thực hiện chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thân thể theo quy định của nhà nước. Xét và cấp giấy chứng nhận, giấy phép cùng các loại giấy tờ khác thuộc phạm vi thẩm quyền của phòng.

– Soạn thảo và lưu trữ các văn bản, hồ sơ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên. Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Thanh tra giáo dục nghiên cứu và đề xuất giải quyết đơn từ khiếu nại tố cáo;

– Triển khai thực hiện quy trình xét tặng các danh hiệu: NGND, NGƯT, NSND, NSƯT, …  .theo thẩm quyển.

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp các hệ đào tạo của trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.