ĐẢNG BỘ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2020-2025
1. Đ/c Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Phạm Đắc Thi  – Phó Bí thư Đảng ủy
3. Đ/c Phạm Huy Quang – Đảng ủy viên
4. Đ/c Trịnh Thúy Hương – Đảng ủy viên
5. Đ/c Lại Thị Thanh Bình – Đảng ủy viên

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

I. Chi bộ Sân khấu

1. Đ/c Vũ Đình Toán – Bí thư
2. Đ/c Bùi Như Lai – Phó Bí thư
3. Đ/c Hoàng Kim Anh – Chi ủy viên
II. Chi bộ Điện ảnh
1. Đ/c Phan Thị Phương Hiền – Bí thư
2. Đ/c Trần Quang Minh – Phó Bí thư
3. Đ/c Lương Thị Hoàng Thi – Chi ủy viên
III. Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên
1. Đ/c Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư
2. Đ/c Trần Thị Tuyết Hồng – Phó Bí thư
3. Đ/c Trịnh Thúy Hương – Chi ủy viên
IV. Chi bộ Kiến thức cơ bản và Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình
1. Đ/c Lại Thị Thanh Bình – Bí thư
2. Đ/c Hà Thị Minh Thu – Phó Bí thư
3. Đ/c Trần Nguyên Anh – Chi ủy viên
V. Chi bộ Cán bộ
1. Đ/c Phạm Văn Cường – Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Xuân Khánh – Phó Bí thư
3. Đ/c Trần Thị Lan – Chi ủy viên