Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu

 

Mã số môn học

Môn  học

ĐVHT

Tín chỉ

KIẾN THỨC CHUNG

16

11

BATH

505

Triết học

 

 

BHNN

506

Ngoại ngữ

 

 

KIẾN THC CƠ SỞ  CHUYÊN NGÀNH

48

32

Kiến thức bắt buộc

 

 

BATM

508

Mỹ học phương Tây hiện đại

 

 

BAVH

509

Văn hoá học

 

 

BALV

510

Lý luận văn học

 

 

BAGD

511

Phương pháp giảng dạy đại học

 

 

BAKH

512

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

 

Kiến thức chuyên ngành

 

 

ĐSDT

513

Phương pháp nghệ thuật kịch hát dân tộc

 

 

ĐSLS

514

Lịch sử sân khấu

 

 

ĐSLL

515

Lý luận kịch

 

 

ĐSĐD

516

Lịch sử và các trường phái đạo diễn

 

 

LLPB

518

Lý luận và kỹ năng phê bình sân khấu

 

 

KIẾN THỨC  LỰA CHỌN

6

4

BAXH

519

Xã hội học

 

 

BAQL

520

Quản lý nghệ thuật

 

 

BATG

521

Tôn giáo – Lý thuyết phát triển

 

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

10

7

Tổng số  ĐVHT

80

54

        

  Xem thêm: Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.