THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài: Tiếng cười trên sân khấu Kịch nói Việt Nam trong quan hệ với tiếng cười của sân khấu truyền thống

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Nghiên cứu sinh: Lê Mạnh Hùng
Tên đề tài: Tiếng cười trên sân khấu Kịch nói Việt Nam trong quan hệ với
tiếng cười của sân khấu truyền thống

THONG-TIN-TOM-TAT-TIENG-VIET

 

 

TRICH-YEU-LUAN-AN-TIENG-VIET_Page_1

TRICH-YEU-LUAN-AN-TIENG-VIET_Page_2