Thông báo tuyển sinh hệ ngắn hạn Thiết kế âm thanh – ánh sáng sân khấu