Thông báo về việc chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT