Thông báo về việc định kỳ lấy ý kiến góp ý về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi, khẩu hiệu của Nhà trường