Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018-2019

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân,  Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội công khai những thông tin theo quy định như sau (bấm vào link để tải về):

1) Công văn số 223 về Ba công khai năm học 2018-2019

2)Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm học 2018-2019

3)Công khai chất lượng đào tạo thực tế của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2018-2019

4) Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm học 2018-2019

5) Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm học 2018-2019

6) Công khai tài chính của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm học 2018-2019