BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TRẦN VĂN HẢI

THÔNG TIN BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Chiều ngày 10/09/2019. Phòng đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ phận Sau  đại học, Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Trần Văn Hải với đề tài:

Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

         Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử sân khấu. Mã số: 9 21 02 21, do PGS. TS. Phạm Duy Khuê hướng dẫn.

Kết quả nghiên cứu đã giải quyết một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của ba vị phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS. Trần Văn Hải đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng.

Kết quả 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật cho NCS. Trần Văn Hải.