TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN – NĂM 2020

  

* Thông tin liên hệ:
– Hotline: 0352.883.889 (CLB), 037.993.6382 (Cô LiLa), 038.605.5555 (Thầy Hào)
– Facebook: https://www.facebook.com/DaiHocSanKhauDienAnhHN/

– Link lấy đơn ĐA ngắn hạn: https://drive.google.com/…/1LEOZMu8kpNGVvYfrc7hLqcLgq0FsymZ…