Hội thảo Khoa học Xây dựng Chương trình Đào tạo tài năng ngành Đạo diễn Sân khấu

 

Hội thảo Khoa học

Xây dựng Chương trình Đào tạo tài năng ngành Đạo diễn Sân khấu

                                    Ngày 29 tháng 9 năm 2020