Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thanh Hồng