Thông báo v/v cho sinh viên trở lại trường học tập và phòng chống dịch Covid-19