Thông báo khẩn của Hiệu trưởng

Do tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn cho Sinh viên và phòng dịch có hiệu quả, Hiệu trưởng yêu cầu Thông báo đến toàn thể Sinh viên tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới, với Sinh viên ở xa đã đến trường cần đảm bảo an toàn phòng dịch và theo dõi Thông báo mới của nhà trường. Toàn thể CBGV vẫn đi làm bình thường và phải đảm bảo thực hiện phòng dịch theo hướng dẫn của bộ Y tế và của nhà trường.
Ảnh: ST