Quyết định số 417/QĐ-SKĐAHN ngày 17/5/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh HN