Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, văn bằng 2, liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2021

Link tải Phiếu đăng ký tuyển sinh VLVH:

https://docs.google.com/document/d/1dr1_wk-cEAqnNym2qBG138zj_bUyEI3N/edit?usp=sharing&ouid=101371759715312299751&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1xHOTwa82REOlpIRwhLlJp1SU17wAUTmw/view?usp=sharing

Đính kèm