Thông báo lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo tự đánh giá CTĐT cử nhân ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh