Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo