Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận,Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/ĐUK ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”,Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội ban hành kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 05/5/2022 để triển khai thực hiện.

Sáng ngày 16/5/2022 Hội nghị đã được tổ chức với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giảng viên, đảng viên và sinh viên của nhà trường. Báo cáo viên của Hội nghị là đ/c Đoàn Văn Báu – Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp và đạt hiệu quả cao, những nội dung cơ bản và quan trọng nhất đã được phổ biến đẩy đủ và quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên, đảng viên, sinh viên cụ thể là:

– Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa’”.

– Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

– Kế hoạch số 58- KH/TU, ngày 21/01/2022 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21- KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Đoàn Văn Báu phát biểu, trao đổi
Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 

 

 

Bài: Văn phòng Đảng ủy

        Ảnh: Lê Khánh Hiệp