Thông báo về việc triển khai thực hiện công văn số:4735/BGDĐT-GDĐH ngày 23/9/2022 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục Đại học (đính kèm công văn 4735/BGDĐT-GDĐH)