Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  

Tài liệu sinh hoạt

  • Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dụng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xem toàn văn tác phẩm tại:

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2023/2/7/7/Kien%20quyet,%20kien%20tri%20dau%20tranh%20phong,%20chong%20tham%20nhung,%20tieu%20cuc.pdf.

 

Đính kèm