Kết quả chung tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT KẾT QUẢ THI CHUNG TUYỂN CÁC NGÀNH NGHỆ THUẬT KHỐI S, S1

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐẠT CHUNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023