Quyết định về việc ban hành Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội