Lễ kết nạp Đảng viên và công nhận Đảng viên chính thức năm 2023