Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đạo diễn nghệ thuật và Diễn viên tại thành phố Hà Nội