Kế hoạch triển khai Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2023” của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.