Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.