Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội