Các tổ bộ môn

TỔ BỘ MÔN VĂN HÓA – VĂN HỌC

 

1. Lịch sử văn học thế giới

– 90 tiết

2. Lịch sử văn học Việt Nam

– 60 tiết

3. Tâm lý học

– 45 tiết

4. Mỹ học

– 45 tiết

5. Cơ sở văn hóa Việt Nam

– 60 tiết

6. Pháp luật đại cương

– 45 tiết

 

TỔ BỘ MÔN MÁC LÊNIN – TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

1. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

– 60 tiết

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

– 45 tiết

3. Lịch sử triết học phương Đông

– 45 tiết

4. Lý luận văn hóa và đường lối văn hoá

– 45 tiết

5. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin.

– 120 tiết

 

TỔ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

1. Thể dục nhịp điệu

– 45 tiết

2. Võ thuật

– 45 tiết

3. Bóng rổ

– 45 tiết

4. Bóng đá

– 45 tiết

5. Bóng bàn

– 45 tiết

6. Cầu lông

– 45 tiết

7. Bơi lội

– 45 tiết

8. Giáo dục Quốc phòng

– 165 tiết

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.