Hướng dẫn nộp lệ phí cho thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện

Đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, thí sinh chuyển khoản vào số tài khoản sau:

711A13053751
Chủ tài khoản: Trần Thị Tuyết Hồng
Vietin Bank chi nhánh Tây Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Họ tên đầy đủ + Ngày tháng năm sinh (DD/MM/YY) + Mã chuyên ngành dự thi + Lệ phí ĐKDT+ Lệ phí sơ tuyển
(Ví dụ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh + 23/08/99 + D210234 + Lệ phí ĐKDT + Lệ phí sơ tuyển)
* Đối với các chuyên ngành phải thi sơ tuyển:
– Nếu thí sinh đã mua hồ sơ tại trường, lệ phí bao gồm: Lệ phí ĐKDT (30.000) + Lệ phí sơ tuyển (120.000) = 150.000 đồng
– Nếu thí sinh mới chỉ tải 2 mẫu phiếu trên website www.skda.edu.vn, lệ phí bao gồm: 20.000 (vỏ hồ sơ) + Lệ phí ĐKDT (30.000) + Lệ phí sơ tuyển (120.000) = 170.000 đồng
* Đối với các chuyên ngành không phải thi sơ tuyển (chuyên ngành Diễn viên kịch – điện ảnh hệ liên thông), thí sinh phải mua hồ sơ trực tiếp tại trường (40.000 đồng/hồ sơ).
Lệ phí bao gồm: Lệ phí ĐKDT (30.000) + Lệ phí chung tuyển (300.000) = 330.000 đồng