Tóm tắt Luận án tiến sĩ nghệ thuật “Tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam trong quan hệ với tiếng cười của sân khấu truyền thống” của NCS Lê Mạnh Hùng