DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT/KHÔNG ĐẠT SƠ TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 (1) – Chuyên ngành: Diễn viên Chèo, Tuồng, Cải Lương, Múa Rối, Biên đạo, Huấn luyện múa

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT/KHÔNG ĐẠT SƠ TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 (Phần 1)

Chuyên ngành: Diễn viên Chèo, Tuồng, Cải Lương, Múa Rối, Biên đạo, Huấn luyện múa

Dien vien Cai luong KD

Dien vien Cai luong

Dien vien Cheo KD

Dien vien Cheo

Dien vien Roi

Dien vien Roi KD

Bien dao mua dai chung KD

Bien dao mua dai chung_Page_1

Bien dao mua dai chung_Page_2

Bien dao mua

Huan luyen mua

Huan luyen mua KD