DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT/KHÔNG ĐẠT SƠ TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 (2) – Chuyên ngành: Diễn viên kịch – điện ảnh

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT/KHÔNG ĐẠT SƠ TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 (2)

Chuyên ngành: Diễn viên kịch – điện ảnh

Dien vien kich dien anh_Page_1

Dien vien kich dien anh_Page_2

Dien vien kich dien anh KD_Page_01

Dien vien kich dien anh KD_Page_02

Dien vien kich dien anh KD_Page_03

Dien vien kich dien anh KD_Page_04

Dien vien kich dien anh KD_Page_05

Dien vien kich dien anh KD_Page_06

Dien vien kich dien anh KD_Page_07

Dien vien kich dien anh KD_Page_08

Dien vien kich dien anh KD_Page_09

Dien vien kich dien anh KD_Page_10

Dien vien kich dien anh KD_Page_11

Dien vien kich dien anh KD_Page_12

Dien vien kich dien anh KD_Page_13

Dien vien kich dien anh KD_Page_14

Dien vien kich dien anh KD_Page_15

Dien vien kich dien anh KD_Page_16Dien vien kich dien anh KD_Page_17