Cán bộ trường Điện ảnh Vancouver, Canada thăm trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội