Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2019