Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên-trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2019