PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

    1 Nguyễn Thị Hường Cử nhân nhân văn Chuyên viên
    2 Trần Thị Phương Thuý Cử nhân Ngoại ngữ Chuyên viên
    3 Đặng Khánh Huyền ThS NTSK Chuyên viên
    4 Lương Ngọc Thuý ThS  Ngữ văn Giảng viên