TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh
1 Hà Thị Minh Thu Cử nhân tiếng Anh, Thạc sĩ Lý luận dạy học tiếng Anh Giám đốc, Giảng viên
2 Trần Phương Dung Thạc sĩ  LL&PPGDTA Phó giám đốc, Giảng viên
3 Đoàn Lan Hương Cử nhân Tin học Giảng viên
4 Nguyễn Thị Hương Giang Thạc sĩ Ngoại ngữ Tiếng Anh Giảng viên
5 Trịnh Văn Đức Thạc sĩ Toán – Tin Giảng viên,
6 Trần Thị Hà Thạc sĩ  LL&PPGDTA Giảng viên