TRUNG TÂM ÂM THANH, ÁNH SÁNG

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM ÂM THANH, ÁNH SÁNG

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh

1

Nguyễn Xuân Khánh Thạc sĩ NTSK Giám đốc TT Thực hành SKĐA, Giảng viên

2

Khổng Thanh Tuấn Cử nhân CNKTĐT + Thạc sĩ NTSK Giảng viên